Fellinger Решение на Съда (първи състав) от 28 февруари 1980 г. # Waldemar Fellinger срещу Bundesanstalt für Arbeit, Nuremberg. # Искане за преюдициално заключение: Bundessozialgericht - Германия. # Обществено осигуряване. # Дело 67/79. TITJUR