Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7924 — Bell AG/Coop Group/H.L. Verwaltungs-GmbH) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)