Решение (ЕС) 2020/952 на Съвета от 26 юни 2020 година относно сключването от името на Съюза на Евро-средиземноморското споразумение в областта на въздухоплаването между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и правителството на Държавата Израел, от друга страна