Откриване на процедура (Дело M.7758 — Hutchison 3G Italy/WIND/JV) (Текст от значение за ЕИП)