Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7912 — Fluor/Stork) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)