Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/726, 27. mai 2020, millega lükatakse tagasi geograafilise tähise nimetuse kaitse taotlus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 97 lõikele 4 [Commune de Champagne (KGT)] (teatavaks tehtud numbri C(2020) 3323 all) (Ainult prantsuskeelne tekst on autentne)