Заключение на генералния адвокат La Pergola представено на23 май 1996 г.