Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8135 — Cerberus/GE Money Bank/SOREFI/SOMAFI-SOGUAFI/GE Financement Pacifique) — Подходящо за опростено разглеждане (Текст от значение за ЕИП)