Komisjoni rakendusotsus (EL) 2017/1791, 4. oktoober 2017, milles sätestatakse, et Guatemalast pärit banaanide impordi suhtes kehtiva (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 20/2013 artikli 15 kohase) soodustollimaksu ajutine peatamine ei ole asjakohane$