Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/1791 της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2017, με την οποία ορίζεται ότι η προσωρινή αναστολή του προτιμησιακού δασμού, σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 20/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δεν κρίνεται σκόπιμη για τις εισαγωγές μπανανών καταγωγής Γουατεμάλας$