Дело F-126/15: Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 20 юли 2016 г. — Barroso Truta и др./Съд (Публична служба — Договорно наети служители — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на вече придобити по национални схеми пенсионни права — Предложения за признаване на осигурителен стаж за пенсия, направени от органа, оправомощен да сключва договори — Покана за свързване с администрацията с цел получаване на обяснения и обсъждане уместно ли е прехвърлянето — Прехвърляне на национални пенсионни права, прието от съответните служители без предварително съгласуване с органа, оправомощен да сключва договори — Окончателност на прехвърлянето — Узнаване впоследствие за правилото за жизнения минимум — Член 77, четвърта алинея от Правилника — Задължение за полагане на дължима грижа — Твърдение, че за органът, оправомощен да сключва договори, не е предоставил достатъчно информация при представянето на предложенията за признаване на осигурителен стаж за пенсия — Иск за обезщетение — Неспазване на изискванията, отнасящи се за досъдебната фаза — Недопустимост)