Sprawozdanie końcowe funkcjonariusza ds. przesłuchań w sprawie COMP/M.3440 — EDP/ENI/GDP (zgodnie z art. 15 decyzji Komisji 2001/462/WE, EWWiS z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie zakresu uprawnień funkcjonariuszy ds. przesłuchań w niektórych postępowaniach z zakresu konkurencji — Dz.U. L 162 z 19.6.2001, str. 21) (Tekst mający znaczenie dla EOG)