Porta/Комисия Решение на Съда (първи състав) от 1 юли 1982 г. # Teresita Porta, по съпруг Pace, срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 109/81. TITJUR