Заключение на генералния адвокат Lenz представено на1 декември 1987 г. # Levantina Agricola Industrial SA (LAISA) и CPC España SA срещу Съвет на Европейските общности. # Съединени дела 31 и 35/86. TITJUR LAISA и CPC España/Съвет