Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на11 януари 1979 г.