Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8182 — PAI Partners/RP Group) (Текст от значение за ЕИП)