Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2020/257 της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2019 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) 2019/1700 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με τον προσδιορισμό του αριθμού και του τίτλου των μεταβλητών για τον τομέα του εργατικού δυναμικού (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)