Изявление на Комисията относно обяснителните документи