Liidetud kohtuasjad C-293/13 P ja C-294/13 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 24. juuni 2015. aasta otsus – Fresh Del Monte Produce, Inc. versus Euroopa Komisjon, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-293/13 P), Euroopa Komisjon versus Fresh Del Monte Produce, Inc., Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert GmbH & Co. KG (C-294/13 P) (Apellatsioonkaebus — Konkurents — Keelatud kokkulepped — Euroopa banaaniturg — Koostöö referentshindade kindlaksmääramisel — Mõiste „üks majandusüksus”, mille moodustavad kaks äriühingut — Mõiste „otsustav mõju” — Ühe ettevõtja tegevuse süükspandavus teisele — Tõendite moonutamine — Tõendamiskoormis — Põhimõte in dubio pro reo — Mõiste „üks ja vältav rikkumine” — Mõiste „kooskõlastatud tegevus” — Mõiste „rikkumine eesmärgi tõttu” — Kartelli liikmeks olevad ettevõtjad — Teabe edastamine komisjonile — Seadusjärgne kohustus — Ulatus — Õigus keelduda enda vastu tunnistuste andmisest — Menetlusse astuja esimeses kohtuastmes — Vastuapellatsioonkaebus — Vastuvõetavus)