Решение на Комисията от 21/01/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7889 - ENGIE / REC / TEN) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)