Έκθεση Οικονομικών Δραστηριοτήτων 2017 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο