Заключение на генералния адвокат Roemer представено на30 май 1973 г.