Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. marts 2021 om udkast til Rådets forordning om beregningen af egne indtægter baseret på ikkegenanvendt plastemballageaffald, om metoderne og proceduren for overdragelse af disse egne indtægter, om foranstaltningerne for at opfylde likviditetskrav og om visse aspekter af egne indtægter baseret på bruttonationalindkomst (13142/2020 – C9-0018/2021 – 2018/0131(NLE))