Решение на Съда от 21 юни 1988 г. # Комисия на Европейските общности срещу Кралство Белгия. # Неизпълнение на задължения от държава-членка. # Дело 283/86. TITJUR Комисия/Белгия