Решение на Комисията от 08/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8003 - INEOS / INOVYN) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)