Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 86/2000 av den 27 oktober 2000 om ändring av bilaga VI (Social trygghet) till EES-avtalet