Sklep Skupnega odbora EGP št. 86/2000 z dne 27. oktobra 2000 o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP