Απόφαση αριθ. 86/2000, της Μεικτής Επιτροπής του ΕΟΧ της 27ης Οκτωβρίου 2000, για τροποποίηση του παραρτήματος VI (κοινωνικές ασφαλίσεις) της συμφωνίας για τον ΕΟΧ