Решение на Комисията от 18/08/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8114 - COBEPA / JF HILLEBRAND GROUP) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)