Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7851 — USS Nero/OPTrust/PGGM/Global Vía) (Текст от значение за ЕИП)