Определение на Съда (девети състав) от 25 февруари 2016 г. Определение на Съда (девети състав) от 25 февруари 2016 г.#Steinbeck GmbH срещу Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели).#Обжалване — Член 181 от Процедурния правилник на Съда — Словни марки на Общността „BE HAPPY“ — Обявяване на марка за недействителна — Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 7, параграф 1, буква б) — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер.#Дело C-346/15 P.