Дело T-384/14: Решение на Общия съд от 12 май 2016 г. — Италия/Комисия (ФЕОГА — Секция „Гарантиране“ — ЕФГЗ и ЕЗФРСР — Разходи, изключени от финансиране — Отраслите говедовъдство и овцевъдство — Финансова корекция с единна ставка — Еднократна корекция — Членове 48 и 69 от Регламент (ЕО) № 1782/2003 — Специални права — Задължение за мотивиране)