PROPCELEX Директива 2006/36/ЕО на Комисията от 24 март 2006 година за изменение на Директива 2001/32/ЕО относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове, и за отмяна на Директива 92/76/ЕИО