TITJUR Определение на Съда (трети състав) от 23 февруари 2006 г. # Laurent Piau срещу Комисия на Европейските общности. # Жалба - Свободно предоставяне на услуги - Конкуренция. # Дело C-171/05 P. Piau/Комисия