Известие на Комисията относно ограниченията, пряко свързани и необходими за концентрациите (2005/C 56/03)Текст от значение за ЕИП. PROPCELEX