2007/256/ЕОРешение на Комисията от 20 декември 2006 година относно режима за помощи, който се прилага във Франция съгласно член 39 CA от Общия кодекс за данъците – Държавна помощ C 46/2004 (ex NN 65/2004) (нотифицирано под номер C(2006) 6629) (Текст от значение за ЕИП )