Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8021 — Bridgepoint/Summit Partners/Calypso Technology) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)