PROPCELEX Решение на Съвета от 27 юни 2006 година за изменение на Решение 2003/631/EО за приемане на мерки относно Либерия съгласно член 96 от Споразумението за партньорство АКТБ — ЕО, в случай на извънредни и спешни обстоятелства