Публикация на решения на държавите членки за предоставяне, спиране на действието или отменяне на оперативни лицензи в съответствие с член 10, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (преработен) (Текст от значение за ЕИП)