Решение (ЕС) 2016/971 на Съвета от 17 юни 2016 година за сключване, от името на Европейския съюз, на Споразумение под формата на Декларация относно разширяването на търговията с продукти на информационните технологии (СИТ)