Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.7746 — Teva / Allergan Generics) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)