Εκτελεστικόσ Κανονισμόσ (ΕΕ) 2019/2130 της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 2019 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια και μετά τη διενέργεια των ελέγχων εγγράφων, των ελέγχων ταυτότητας και των φυσικών ελέγχων σε ζώα και αγαθά που υπόκεινται σε επίσημους ελέγχους σε συνοριακούς σταθμούς ελέγχου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)