Asociación Nacional de Empresas Forestales Заключение на генералния адвокат Geelhoed представено на28 септември 2006 г. # Asociación Nacional de Empresas Forestales (Asemfo) срещу Transformación Agraria SA (Tragsa) и Administración del Estado. # Искане за преюдициално заключение: Tribunal Supremo - Испания. # Искане на преюдициално заключение - Допустимост - Член 86, параграф 1 ЕО - Липса на независимо действие - Обстоятелства, които позволяват Съдът да даде полезен отговор на поставените въпроси -Директиви 92/50/ЕИО, 93/36/ЕИО и 93/37/ЕИО - Национална правна уредба, позволяваща на публично предприятие да изпълнява действия по пряко нареждане на органи на публичната власт, без да прилага общия режим за възлагане на обществени поръчки - Структура на вътрешно управление - Условия - Органът на публична власт трябва да упражнява върху обособения субект контрол, който е аналогичен на контрола, който упражнява върху собствените си служби - Обособеният субект трябва да осъществява основната част от дейността си с органа или с органите на публична власт, които го притежават. # Дело C-295/05. TITJUR