Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.8343 – Dong Energy/Macquarie/Swancor/Formosa 1 Wind Power) (Text s významom pre EHP )