Решение за изпълнение (ЕС) 2016/771 на Комисията от 13 май 2016 година за предоставяне на временно разрешение на Испания да одобрява за търговия семена от вида Pinus radiata D. Don, внесени от Нова Зеландия и неотговарящи на изискванията на Директива 1999/105/ЕО на Съвета по отношение на идентификацията и етикетирането, и посадъчен материал, произведен от посочените семена (нотифицирано под номер С(2016) 2784)$