Предварително уведомление за концентрация (Дело M.8038 — Apax Partners/Accenture/Duck Creek) — Дело — кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП)