Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.8401 — J&J/Actelion) (Текст от значение за ЕИП. )