Дело C-522/14: Решение на Съда (трети състав) от 14 април 2016 г. (преюдициално запитване от Bundesfinanzhof — Германия) — Sparkasse Allgäu/Finanzamt Kempten (Преюдициално запитване — Свобода на установяване — Член 49 ДФЕС — Правна уредба на държава членка, съгласно която кредитните институции са длъжни да информират данъчните органи за активите на починалите им клиенти за целите на събирането на данъка върху наследството — Прилагане на тази уредба по отношение на клонове, установени в друга държава членка, в която по принцип поради банковата тайна е забранено да се предоставя такава информация)