Регламент (ЕИО) № 344/91 на Комисията от 13 февруари 1991 година за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1186/90 на Съвета относно разширяване на приложното поле на скàлата на Общността за класификация на кланичните трупове на възрастни говеда$