Списък на държавите членки и техните компетентни органи за изпълнение на член 15, параграф 2, член 17, параграф 8 и член 21, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета — Списък на компетентните органи на Северна Ирландия за изпълнение на член 17, параграф 8 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета в съответствие с Протокола за Ирландия/Северна Ирландия към Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия 2021/C 18/08